Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP")

spoločnosti Naturzon s.r.o., Tolstého 13, 05801 Poprad, Slovensko IČO: 52131050, DIČ: 2120901948 IČ DPH: SK2120901948 podľa §4, zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.37511 / P,

pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese www.deminas.sk

(Ďalej tiež len "Sprostredkovateľ")

k úprave práv a povinností vzniknutých z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi

Gadgets House sro, IČO: 242 80 071, so sídlom námestí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapísaná na Mestskom súde v Prahe oddiel C, vložka 192465, zastúpená Jozefom Ciprom, konateľom, (ďalej len "Predávajúci" , alebo tiež "my"), na strane jednej, a

Zákazníkom e-shopu (ďalej len "Kupujúci", alebo tiež "vy"), na strane druhej,

(Ďalej spoločne "Zmluvné strany" a jednotlivo "Zmluvná strana").

Reklamácia a vrátenie tovaru: www.reklamacniformular.cz

adresa pre príjem reklamácií a vrátenie tovaru: Gadgets House s.r.o., Černokostelecká 2246, Hala A, 25101 Říčany

 

Prevádzková doba: Pondelok až piatok (8:00-16:00 hod.)

Telefónne číslo: +420601550370

 

1.POJMY A DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je týmito VOP ďalej uvedené či z kontextu jednoznačne nevyplýva inak, sú pojmy písané s veľkým písmenom používané v jednotnom aj množnom čísle v nasledujúcich významoch:

E-shop internetová aplikácia dostupná v sieti internet, vyvinutá za účelom zobrazenia, výberu a objednanie Tovar Kupujúcim;

GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;

Kúpna zmluva zmluva podľa § 2079 Občianskeho zákonníka uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu;

Kupujúci je osoba, ktorá si objednala tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu Sprostredkovateľa;

Občiansky zákonník zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov;

Objednávka dokončená transakcia Kupujúcim za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy k Tovaru, stlačením príslušného tlačidla;

Osobné údaje akékoľvek informácie o užívateľovi Stránok, na základe ktorých možno tohto používateľa priamo alebo nepriamo identifikovať;

Spotrebiteľ je každý Kupujúci, ktorý je fyzická osoba a požíva ochrany spotrebiteľa podľa platného práva;

Užívateľský účet účet k E-shopu, zriadený za podmienok týchto VOP v záujme zjednodušenia administrácie objednávok Kupujúcim;

Sprostredkovateľ podnikateľ, ktorý prevádzkuje E-shop a sprostredkováva Užívateľom uzavretie kúpnej zmluvy k Tovaru s Predávajúcim, a to v prostredí E-shopu;

Tovar sú výrobky a alebo služby, ktoré sú ponúkané v E-shope na kúpu bližšie neurčenému okruhu Kupujúcich, najmä sa jedná o katogórie darčekové predmety, drobná elektronika, textilné výrobky;

 1. PREDMET TÝCHTO VOP
 • o 2.1. Predmetom týchto VOP je úprava práv a povinností pri vzniku sprostredkovanej Kúpnej zmluvy uzavretej v prostredí E-shopu Sprostredkovateľom na účet a v prospech predávajúceho.
 • o 2.2. Sprostredkovateľ koná v prospech predávajúceho tak, že prijaté Objednávky Kupujúceho zasiela k akceptácii na vybavenie Predávajúcemu.
 1. INFORMÁCIE SPOTREBITEĽOVI PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY
 • o 3.1. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (ak nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť:
  •  3.1.1. u Kúpnej zmluvy odo dňa prevzatia Tovaru, alebo
  •  3.1.2. u Kúpnej zmluvy s dodaním vo viacerých kusoch / častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru, alebo
  •  3.1.3. u Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky Tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky Tovaru;
 • o 3.2. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je k dispozícii na adrese www.reklamacniformular.cz .
 • o 3.3. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv:
  • 3.3.1. o poskytovaní služieb, ktoré sme úplne splnili s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • 3.3.2. o dodávke tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • 3.3.3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
  • 3.3.4. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • 3.3.5. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré Spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
  • 3.3.6. o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak Spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal,
  • 3.3.7. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy oznámil Spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  • 3.3.8. o oprave alebo údržbe, vykonané na Spotrebiteľom určenom mieste alebo na jeho želanie; to však neplatí, ak sa vykonali iné ako nutné opravy alebo dodané iné ako nutné náhradné diely;
  • 3.3.9. o doprave, na konkrétny termín, alebo do špecifickej doby.
 • o 3.4. Ak Spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy (ideálne prostredníctvom www.reklamacniformular.cz ), je povinný nám zaslať späť Tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil alebo ich vrátiť na adresu prevádzky Predávajúceho: Gadgets House sro, Černokostelecká 2246, Hala A, 25101 Říčany najneskôr do 14 dní od okamihu realizácie odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ nesie sám náklady na dopravu pri vrátení Tovar Predávajúcemu. Prosím vezmite na vedomie, že vrátený Tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prebraný a bude Vám vrátený späť na Vaše náklady.
 • o 3.5. Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj. Vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čisté, nepoškodené a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal. Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného alebo späť zaslaného Tovar, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s Tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami Tovar. V prípade, že nám bude vrátený poškodený či nekompletný Tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenie Tovar a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.
 • o 3.6. Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy o poskytovaní služieb, kde už sa začalo s naším plnením na výslovnú žiadosť Spotrebiteľa, a to pred uplynutím lehoty 14 dní na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je nám Spotrebiteľ povinný uhradiť pomernú časť ceny za plnenia poskytnuté do okamihu odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • o 3.7. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní Spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, vrátane nákladov na dopravu tovaru vo výške, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu typu dopravy nami ponúkané, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, najneskôr do 14 dní nasledujúcich po dni prijatie Tovar dodaného späť Kupujúcim v prospech predávajúceho. Ak Spotrebiteľ zvolil pri uzatvorení kúpnej zmluvy iný druh dopravy ako je nami ponúkaný najlacnejší druh dopravy, má Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nárok iba na vrátenie nákladov dodania Tovar vo výške, ktorá zodpovedá nami ponúkanému najlacnejšiemu druhu dopravy.
 • o 3.8. Mimosúdne vybavovania sťažností Spotrebiteľov zabezpečujeme prostredníctvom e-mailu reklamace@dropshipping.cz
 • o 3.9. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 • o 3.10. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 1. Kúpna zmluva
 • o 4.1. Predmetom Kúpnej zmluvy je predaj Tovar prostredníctvom E-shopu Kupujúcemu.
 • o 4.2. Kupujúci kupuje od Predávajúceho Tovar, ktorý si zvolil (v množstve, ktoré zvolil) v užívateľskom prostredí E-shopu, kde ho vložil do košíka. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu Tovar, ktorá je uvedená u Tovar, vrátane nákladov na dopravu, ktorú si zvolil.
 • o 4.3. Kúpna cena je splatná pred dodaním Tovar, najneskôr bezprostredne pred jeho prevzatím Kupujúcim.
 • o 4.4. Kupujúci si môže pri tvorbe Objednávky v E-shope zvoliť spôsob platby Kúpnej ceny Predávajúcemu. Spôsob platby volí Kupujúci výhradne z ponúkaných spôsobov platby v E-shope. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na vykonanie ním zvolené platby, vo výške, ktorá je uvedená u tohto spôsobu platby. Predávajúci je oprávnený voľbu o spôsobe platby Kupujúceho obmedziť aj bez udania dôvodu.
 • o 4.5. Kupujúci je povinný platbu vykonať riadne s uvedením všetkých požadovaných náležitostí (vrátane variabilného symbolu) a včas.
 • o 4.6. Spôsob zabalenie Tovar určuje výhradne predávajúci; § 2097 Občianskeho zákonníka sa týmto neaplikuje.
 • o 4.7. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dopravu a balné, vo výške uvedenej u Objednávky. Spôsob dopravy Tovar si môže Kupujúci zvoliť z ponúkaných druhov dopravy Predávajúcim v E-shope.
 • o 4.8. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar v dohodnutej lehote od platby alebo ukončenia Objednávky, ak bola zvolená platba na dobierku. Lehoty uvedené v E-shope sú založené na posledných aktuálnych údajoch Predávajúceho o dostupnosti Tovar. Pokiaľ nebude Predávajúci schopný dodať Tovar v uvedenej lehote, bude informovať Kupujúceho o možnom ďalšom postupe.
 • o 4.9. Pre objednanie Tovar vyplní Kupujúci Objednávku v E-shope.
 • o 4.10. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • 4.10.1. Objednávke (objednávaný tovar "vloží" Kupujúci do elektronického nákupného košíka na E-shope),
  • 4.10.2. kúpnej cene a spôsobe jej úhrady,
  • 4.10.3. údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného Tovar a
  • 4.10.4. informácie o nákladoch spojených s dodaním Tovaru.
 • o 4.11. Objednávku odošle Kupujúci Sprostredkovateľovi kúpa kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY" alebo iné obdobné tlačidlo, ktorým sa Objednávka s prihliadnutím na všetky okolnosti končí a odosiela sa prostredníctvom Sprostredkovateľa Predávajúcemu. Kupujúci je poučený, že sa jedná o Objednávku povinnosťou platby Tovar.
 • o 4.12. Okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy, je potvrdenie objednávky Predávajúcim doručenej na e-mailovú adresu Kupujúceho, vrátane platných VOP.
 • o 4.13. Predávajúci a Sprostredkovateľ majú právo požadovať od Kupujúceho doplnenie informácií, a to aj potom, čo bola Objednávka Predávajúcim potvrdená. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku, pokiaľ nebude možné dodať Tovar v dohodnutom termíne a súčasne sa nedohodne s Kupujúcim na dodanie iného adekvátneho tovaru alebo inej dodacej dobe. Tiež si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že produkt nemá dostupný.
 • o 4.14. Predávajúci má právo poskytovať zľavy na Tovar. Pokiaľ Predávajúci neustanovuje inak, zľavy sa nedajú kombinovať.
 • o 4.15. Nebezpečenstvo straty, poškodenie a zničenie prechádzajú na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovar.
 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
 • o 5.1. Niektoré služby v prostredí E-shope môžu byť prístupné iba registrovaným užívateľom, ktorým Sprostredkovateľ na ich žiadosť Užívateľský účet zriadi.
 • o 5.2. Kupujúci, ktorý sa chce registrovať, je povinný poskytnúť na účely zriadenia Užívateľského účtu svoje pravdivé a aktuálne osobné údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať svoje osobné údaje v Užívateľskom účte pri každej Objednávke najmä pri zmene mena, bydliska a kontaktných údajov.
 • o 5.3. Sprostredkovateľ má právo na prístup k službám E-shope a k jeho Užívateľskému účtu podľa vlastného uváženia úplne obmedziť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia.
 • o 5.4. Ochrana Užívateľského účtu je zabezpečená heslom. Využitie ochrany heslom je pre používateľov povinné podľa inštrukcií daných v prostredí E-shope. Kupujúci nesmie oznámiť prístupové údaje k Užívateľskému účtu tretej osobe. E-shop a Predávajúci nezodpovedajú žiadnym spôsobom za škody či iné ujmy spôsobené prezradením hesla daným užívateľom k Užívateľskému účtu tretím osobám.
 1. PREVZATIE TOVARU
 • o 6.1. Predávajúci doručuje Tovar v lehote uvedenej v potvrdení Objednávky spravidla prostredníctvom profesionálneho prepravcu. Tento spôsob prevzatia tovaru vylučuje možnosť prehliadky Tovar pred zaplatením.
 • o 6.2. Kupujúci má právo zvoliť v rámci zadania Objednávky spôsob doručenia z možností uvedených v E-shope. Vykonaním voľby o spôsobe doručenia Tovar Kupujúci súhlasí s podmienkami doručenia vrátane ceny a obchodných podmienok prepravcu.
 • o 6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný tiež uhradiť dodatočné náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovar, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia Tovar.
 • o 6.4. Ak neprevezme Spotrebiteľ Tovar pri jeho dodaní prepravcom, Tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne Spotrebiteľ neodstúpi od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od márneho doručenia Tovar, je predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho náklady účtované prepravcom na dodanie Tovar späť Predajcovia. Tento náklad predstavuje pre Prodávajícho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností Kupujúceho Spotrebiteľa v zmysle § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie Tovar vo výške 8 €, (slovom: osem eur) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • o 6.5. Ak neprevezme Kupujúci podnikateľ Tovar pri jeho dodaní prepravcom, Tovar je následne vrátený Predávajúcemu, je predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho náklady účtované prepravcom na dodanie Tovar späť Predajcovia. Tento náklad predstavuje pre Predajca škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností Kupujúceho podnikateľa v zmysle § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie Tovar vo výške 8 €, (slovom: osem eur) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • o 6.6. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie Tovar a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností Kupujúceho podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s § 2913 Občianskeho zákonníka jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • o 6.7. Pri prevzatí Tovar od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovar a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia nie zanedbateľného porušenia obalu môže Kupujúci prevzatie zásielky odmietnuť. Ak sa napriek tomu rozhodne Kupujúci zásielku prevziať je v týchto prípadoch povinný spísať s prepravcom protokol o poškodení zásielky. Zároveň je Kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť poškodenie zásielky Predávajúcemu prostredníctvom webovej aplikácie dostupné na www.reklamacniformular.cz .
 • o 6.8. Dodacia lehota je pre každé Tovar stanovená zvlášť, Kupujúci môže z prehľadu umiestneného v E-shope pri jednotlivých ponúkaných spôsoboch dopravy Tovar zistiť orientačne dĺžku dodacej doby garantovanú prepravcom.
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY A REKLAMÁCIE
 • o 7.1. Kupujúci (Spotrebiteľ) môže pre vybavenie akýchkoľvek reklamačných nárokov využiť webové stránky Predávajúceho www.reklamacniformular.cz  alebo písomnú formu na adresu Predávajúceho. Reklamačné nároky vzťahujúce sa k Tovaru môžete uplatniť tiež osobne v mieste prevádzky Predávajúceho na adrese: Gadgets House s.r.o., Černokostelecká 2246, Hala A, 25101 Říčany.
 • o 7.2. Sprostredkovateľ Kúpnej zmluvy je povinný poskytnúť súčinnosť pri vybavení reklamácie, nepreberá však žiadne práva a povinnosti Zmluvné strany najmä na uspokojenie nárokov z vád Tovar.
 • o 7.3. Predávajúci je povinný dodať Tovar v zhode s Kúpnou zmluvou a bez právnych a faktických vád.
 • o 7.4. Predávajúci zodpovedá za vady Tovar, ktorý má pri jeho dodaní. Práva Spotrebiteľa z chybného plnenia sú stanovená Občianskym zákonníkom.
 • o 7.5. Pokiaľ nie je uvedené v Kúpnej zmluve alebo v záručnom liste výslovne inak, nepreberá predávajúci žiadnu záruku za akosť Tovar.
 • o 7.6. Ak požiada o to Spotrebiteľ, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.
 • o 7.7. Akonáhle zistíte vadu Tovar, ste povinní ju oznámiť bez zbytočného odkladu Predávajúcemu a následne Tovar podľa pokynov Predávajúceho odovzdať tak, aby vada Tovar mohla byť objektívne preskúmaná. Neoznámite Ak Predávajúcemu vadu Tovar bez zbytočného odkladu po jej zistení, právo z chybného plnenia Vám nebude priznané.
 • o 7.8. V prípade, že ste dostali zle zaslané Tovar, nesprávne množstvo či iné farebné prevedenie a pod., Kontaktujte nás prostredníctvom webovej stránky www.reklamacniformular.cz . Napíšte nám číslo Objednávky a popíšte vzniknutú chybu. Snažíme sa predchádzať takýmto chybám, starostlivo kontrolujeme odosielaný tovar. Po vyplnení formulára na reklamáciu zle zaslaného Tovar obdržíte potvrdenie na Váš e-mail. My všetko čo najrýchlejšie skontrolujeme a budeme Vás kontaktovať, aby sme s Vami dohodli ďalší postup.
 • o 7.9. K reklamovanému Tovar je Kupujúci povinný priložiť (kópiu) dokladu o zaplatení (daňový doklad) Tovar a údaje z vyplneného reklamačného formulára (popis vád Tovar, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a kontaktné údaje Kupujúceho).
 • o 7.10. Zvolenie možnosti spôsobu vybavenia reklamácie z Vašej strany je podmienené najmä tým, či je chybné plnenie Predávajúceho podstatným alebo nepodstatným porušením kúpnej zmluvy.
 • o 7.11. V prípade, že je vadné plnenie Predávajúceho podstatným porušením kúpnej zmluvy, máte právo na: (A) odstránenie chyby dodaním nového Tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho Tovaru alebo; (B) odstránenie vady opravou Tovaru alebo; (C) primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru a alebo; (D) odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • o 7.12. V prípade, že je vadné plnenie Predávajúceho nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, máte právo na (A) odstránenie chyby dodaním nového Tovaru bez vád alebo; (B) dodanie chýbajúceho Tovaru alebo opravou Tovaru, a alebo; (C) primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.
 • o 7.13. Kupujúci má povinnosť nám povedať, aké právo z chybného plnenia si zvolil, a to pri oznámení vady Tovaru (reklamačného formulára, vyplnením formulára v našej prevádzke), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez nášho súhlasu; to neplatí v prípade, že budete žiadať opravu vady Tovaru, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstránime vady Tovaru v primeranej lehote alebo vám oznámime, že vady Tovaru neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenia vady Tovaru primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru, alebo môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • o 7.14. Môžete požadovať dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady Tovaru neprimerané, ale ak sa vada Tovaru týka iba jeho súčasti, môžete požadovať len výmenu súčasti; ak nie je to možné, môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady Tovaru neúmerné, najmä ak možno vadu Tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie vady Tovaru.
 • o 7.15. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti Tovaru máte aj v prípade odstraniteľnej vady Tovaru, ak nemôžete Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade máte tiež právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpite od Kúpnej zmluvy alebo ak si neuplatnite právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.
 • o 7.16. Ak neodstúpite od Kúpnej zmluvy alebo ak si neuplatníte právo na dodanie nového Tovar bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru. Máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru aj v prípade, že Vám nemôžeme dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, rovnako aj v prípade, že nenastolia nápravu v primeranom čase, alebo že by Vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti .
 • o 7.17. Predávajúci Vám môže dodať to, čo chýba, alebo odstrániť inú právnu vadu do chvíle, než uplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny Tovaru alebo neodstúpite od kúpnej zmluvy. Iné chyby sme oprávnení odstrániť podľa svojej voľby opravou Tovaru alebo dodaním nového Tovar; voľba nesmie Kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Pokiaľ neodstránime vadu Tovar včas alebo vadu Tovar odmietneme odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny Tovaru, alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez nášho súhlasu.
 • o 7.18. Pri vybavení reklamácie dodaním nového Tovar ste nám povinný vrátiť Tovar pôvodne dodaný. Dodanie nového Tovaru nemôžete požadovať (a nemôžete ani od Kúpnej zmluvy odstúpiť), Ak nemôžete Tovar vrátiť v tom stave, v akom ste ho dostali; toto neplatí v nasledujúcich situáciách:
  • 7.18.1. došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby Tovaru, alebo;
  • 7.18.2. Kupujúci použil Tovar ešte pred objavením vady, alebo;
  • 7.18.3. Ak nespôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenie Tovar v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím, alebo;
  • 7.18.4. ak predal Kupujúci Tovar ešte pred objavením vady, ak ho spotreboval , alebo ak pozmenil Tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len s sčasti, Kupujúci nám vráti, čo ešte vrátiť môže, a dá nám náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia Tovar prospech.
 • o 7.19. Právo z chybného plnenia Vám nepatrí, ak ste pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo ak ste vadu Tovaru sám spôsobil.
 • o 7.20. Náklady na dopravu znáša Kupujúci sám. Prosím vezmite na vedomie, že reklamovaný Tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prebraný a bude Vám vrátený späť na Vaše náklady.
 • o 7.21. Ak bola však reklamácia Spotrebiteľa uznaná ako oprávnená, máte nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné náklady (tj. Náklady na zaslanie Tovaru v najnižšej cene). Žiadosť o úhradu týchto nákladov musí byť uplatnená najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, keď Vám bolo zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie Tovaru.
 • o 7.22. Po obdržaní reklamovaného Tovaru Vám bude zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie a jej obsahu na Vami určenú e-mailovú adresu. Po prijatí reklamovaného Tovar je vykonané bezodkladne posúdenie vady a oznámenie výsledku posúdenie oprávnenosti reklamácie Tovaru, najneskôr do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.
 • o 7.23. V prípade, že sa reklamovaný Tovar potvrdí za chybný, je reklamačný proces uzavretý v lehote 30 dní od uplatnenia práva z vád Tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety nebeží v prípade, že sme neobdržali všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti Tovaru, doklad o zaplatení a pod.). Sme povinní si od vás vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej lehote.
 • o 7.24. V prípade, že reklamácia Tovaru je uznaná ako oprávnená a Vy oprávnene požadujete ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, zašleme Vám zaplatenú kúpnu cenu späť, na bankový účet, ktorý určíte v reklamačnom formulári, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy vám bolo zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • o 7.25. Ak ste zvolil vybavenie reklamácie dodaním reklamovaného Tovaru osobne v prevádzke Predajca, máte povinnosť prevziať reklamovaný Tovar najneskôr do 30 dní odo dňa, keď ste bol o jej vybavení vyrozumený e-mailom. Po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie Tovaru. Denný poplatok za uskladnenie je účtovaný vo výške 2 €. Ak si nevyzdvihnete Tovar z vybavenej reklamácie do 3 mesiacov odo dňa, keď ste bol o vybavení preukázateľne informovaný, vyhradzujeme si právo Tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.
 • o 7.26. Máte ďalej povinnosť pri prevzatí skontrolovať kompletnosť reklamovaného Tovaru, najmä že zásielka s Tovarom obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude Predajcom prihliadať.
 1. AUTORSKÉ PRÁVA
 • o 8.1. Webové stránky E-shopu sú autorským dielom aj databáz v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., Autorský zákon, v platnom znení. E-shop vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k týmto webovým stránkam.
 • o 8.2. Obsah webových stránok E-shopu je zakázané uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva , Ibaže k takému konaniu udelil E-shop vopred písomný súhlas.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • o 9.1. Ochrana osobných údajov zodpovedá platným právnym predpisom SR, najmä zákonu na ochranu osobných údajov a GDPR.
 • o 9.2. Ochrana osobných údajov zo strany Predávajúceho je ďalej popísaná v Pravidlách spracovania osobných údajov. Vzťah medzi Predávajúcim a E-shopom je upravený na základe spracovateľskej zmluvy.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • o 10.1. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť dané zákonné ustanovenia a Predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.
 • o 10.2. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie Užívateľského účtu alebo Objednávky.
 • o 10.3. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom si Predávajúci a Kupujúci zjednávajú, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvným jazykom z Kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.
 • o 10.4. Zmluvné strany si dohodli, že na riešenie prípadných sporov z tejto zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne príslušné súdy SR, lokálne určenej podľa sídla Distribútora. Tým nie sú dotknuté práva Spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov.
 • o 10.5. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, na miesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 • o 10.6. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Ustanovenia odlišné od VOP je možné dojednať v Kúpnej zmluve. Odlišné dohody v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
 • o 10.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.
 • o 10.8. Znenie VOP môže Sprostredkovateľ meniť či doplňovať. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Pokračovaním v používaní webových stránok E-shopu však dávate súhlas s novým znením obchodných podmienok.
 • o 10.9. Tieto VOP sú platné od 1.12.2020 a ruší platnosť predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok.